Huiswerkbeleid

VISIE
We zijn van mening dat kinderen nood hebben aan ontspanning en speelmomenten na een lange schooldag. Daarnaast vinden we het noodzakelijk om onze leerlingen een correcte leer- en werkhouding aan te leren. Kinderen leren plannen, organiseren, uitvoeren en zichzelf evalueren zijn de belangrijkste vaardigheden. Vanuit onze klaswerking stimuleren we kinderen om zelfstandig te werken. Een werkattitude aanleren waarmee ze op een zelfstandige manier de aangebrachte leerinhouden verwerken en exploreren.
Huiswerk vormt als het ware de brug tussen de school en de ouders. Toch vinden we deze brug te beperkt. We gebruiken onze schoolagenda, oudercontacten en occasionele overlegmomenten (aan de schoolpoort,…) om informatie uit te wisselen
 
INHOUD
Voorbeelden van opdrachten die men kan verwachten :
 • toepassingen taal of rekenen
 • vooraf een tekst uit de les lezen
 • lessen leren (WO, Frans,…)
 • een opzoekopdracht rond een bepaald thema
 • een spreekbeurt voorbereiden
 • prenten of materiaal verzamelen
 • een boekbespreking maken
 • opdrachten op de computer¹
In de klas wordt er gezocht naar manieren om te differentiëren. Dat geldt ook voor huiswerk. Teveel en te moeilijke opdrachten resulteren in spanningen en minder zelfvertrouwen. Te gemakkelijk of oninteressant huiswerk biedt te weinig uitdaging. We streven naar boeiende, aantrekkelijke taken op maat, die van elk kind een gelijkwaardige inspanning vragen.
¹Leerlingen die thuis niet beschikken over een computer, kunnen de opdrachten op school maken.
 
FREQUENTIE EN DUURTIJD
 
Vanaf het derde leerjaar geven we de huistaken wekelijks mee. Op deze manier kunnen kinderen zelf plannen wanneer het huiswerk gemaakt wordt. Dit geeft een gezin meer vrijheid in het creëren van huiswerkmomenten.  Een kind mag niet te veel tijd aan huiswerk spenderen. Daarom geven we de volgende richtlijnen mee:
GRAAD FREQUENTIE DUURTIJD
EERSTE GRAAD 2x/WEEK 15 MIN
TWEEDE GRAAD 3x/WEEK 20 MIN
DERDE GRAAD 4x/WEEK 30 MIN
 
Indien ouders opmerken dat het huiswerk een te grote inspanning vraagt van hun kind, kunnen ze dit melden aan de klasleerkracht. We bekijken dan samen met u de mogelijkheid om aangepast huiswerk te verkrijgen.
In bovenstaand schema verduidelijken we onze visie op frequentie en duurtijd van huiswerk. Hierbij willen we één aspect verder toelichten; het technisch lezen. Vlot technisch kunnen lezen is belangrijk voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. We besteden daarom veel aandacht aan dit leesproces. We willen dat de leerlingen plezier krijgen in het lezen, waardoor de resultaten algemeen zullen verbeteren. Ook willen we de kinderen gevarieerder leren lezen. We bieden onze kinderen verschillende genres en inhouden aan. Technisch lezen is daarom een aspect dat frequenter aan bod dient te komen. Zeker in de eerste graad van het basisonderwijs stimuleren we onze kinderen om dagelijks letters, woorden, zinnen en uiteindelijk teksten te lezen.
 
AGENDA
Het gebruik van de klasagenda zien we als een middel om te leren plannen en om aan de ouders te laten weten waarmee hun kind bezig is. Er wordt tijdens de les aandacht besteed aan het invullen en/of bespreken van de agenda.
Vanaf het derde leerjaar worden lessen op voorhand opgegeven, zodat de kinderen leren plannen en voldoende tijd hebben om te studeren. Om kinderen meer op weg te zetten naar het zelfstandig aanpakken van het plannen van taken worden huistaken op maandag meegegeven voor de hele week. Het is een proces dat nog sterk begeleid wordt door de leerkrachten.
Verder wordt in de derde graad, met het oog op de nakende overgang naar het middelbaar, meer en meer de nadruk gelegd op het zelfstandig plannen van de lessen en het leren leren. Dit alles natuurlijk sterk gestuurd in een veilige klasomgeving.
 
TAAK VAN DE OUDERS
Kinderen moeten het huiswerk zelfstandig kunnen maken. We verwachten van de ouders dat ze aan de hand van de ABC-methode hun kind begeleiden. Deze methode wordt met de ouders besproken tijdens de infoavond en vertrekt vanuit de volgende uitgangspunten:
 • Afspraken maken
 • Bemoedigen
 • Controleren
Ouders nemen een coachende rol op tijdens huiswerkmomenten. Ze geven sturing in het maken van een planning en bieden een rustige omgeving aan. Indien er problemen zijn met het huiswerk, kunnen de ouders dit melden aan de klasleerkracht via de schoolagenda. Onze leerkrachten implementeren de opmerking in de verdere begeleiding.
De opgegeven taken dienen tijdig in orde te zijn. Gebeurt dit niet, dan zullen er maatregelen volgen die erop gericht zijn de attitude van het kind bij te sturen. Er zal via de schoolagenda gecommuniceerd worden dat het huiswerk niet gemaakt wordt.
 
FEEDBACK
 
Onze leerkrachten implementeren het huiswerk tijdens de lesmomenten. Indien er een opmerking genoteerd wordt door de ouders, geeft de leerkracht hierop feedback. We stimuleren onze kinderen door positief te belonen en moeilijkheden te bespreken. Huistaken tellen niet mee voor de beoordeling op het rapport.